Cập nhật định mức Xây dựng, Lắp đặt theo QĐ số 235 và 236/2017/QĐ-BXD

Dự toán BEGIN đã cập nhật định mức Xây dựng và Lắp đặt theo quyết điịnh số 235 và 236/2017/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của do Bộ Xây dựng và có hiệu lực từ ngày 01/05/2017.

Các địa phương chưa công bố đơn giá vật tư, nhân công, xe máy liên quan do đó phần mềm sẽ tự động tính theo bộ đơn giá mới nhất.