Cập nhật định mức Xây dựng, Lắp đặt theo QĐ số 235 và 236/2017/QĐ-BXD

Dự toán BEGIN đã cập nhật định mức Xây dựng và Lắp đặt theo quyết điịnh số 235 và 236/2017/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của do Bộ Xây dựng và có hiệu lực từ ngày 01/05/2017.

Các địa phương chưa công bố đơn giá vật tư, nhân công, xe máy liên quan do đó phần mềm sẽ tự động tính theo bộ đơn giá mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA Image

*