Hướng dẫn kết xuất phụ lục 43/2022/QH15 qua phần mềm HTKK !

Bước 1 : vào cấu hình hệ thống khai báo 1 lần duy nhất (sử dụng cho tất cả các chức năng liên quan đến kết xuất tờ khai, báo cáo qua phần mềm HTKK của TCT)

Bước 2 : khai báo thư mục, mã cơ quan Thuế quản lý (mã phải chính xác tuyệt đối)

Bước 3 : ví dụ kết xuất tờ khai 01/GTGT kèm PL43 theo TT80/2021

Kiểm tra tiền hàng chưa thuế và thuế GTGT được giảm đã đúng theo bảng kê bán ra chưa?

Mở phần mềm HTKK sau đó chọn : Thuế giá trị gia tăng -> Tờ khai thuế GTGT(01/GTGT)(TT80/2021)

Kiểm tra sau đó ‘ghi’, ‘Kết xuất’ -> Kết xuất XML